Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Cimpel & partneři s.r.o.

Vážení klienti,

společnost Cimpel & partneři s.r.o., IČ 27960838, se sídlem, Palackého 8, Plzeň 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18757 (dále také jen „naše společnost“ nebo „správce osobních údajů“) si Vás dovoluje touto cestou informovat o základních zásadách a principech, na základě kterých nakládáme s Vašimi osobními údaji. Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR a interními předpisy naší společnosti, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost Vašich údajů.

Účelem tohoto poučení je poskytnout Vám maximum informací o tom, které z Vašich osobních údajů jsou naší společností zpracovávány, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům jsou využívány a konečně kterým subjektům mohou být osobní údaje poskytnuty. Rovněž také zjistíte, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, zpracovávaných naší společností a informace o způsobu jejich zabezpečení.

1. Kategorie osobních údajů, které o Vaší osobě zpracováváme:

(1) Adresní (kontaktní) a identifikační údaje – údaje k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a umožňující kontakt s Vámi; jméno(a), příjmení, titul, rodné číslo (bylo-li přiděleno), pohlaví, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, u klienta- fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ, bylo-li přiděleno; dále kontaktní adresa, číslo telefonu – pevná linka, mobil, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;

(2) Popisné údaje– informace o zaměstnání, údaje o finančních produktech, které klient využívá, o majetku, příjmech, výdajích, o rodinných poměrech (partner, děti).

(3) Jiné údaje– k osobním údajům klientů jsou přiřazovány údaje týkající se zprostředkovaných programů a sepsaných smluv, zpravidla jejich druh, cílová částka spoření, investovaná částka, pojistná doba, pojistná částka, pojistné a podobné podrobnosti ke smlouvám, které jsou potřebné pro následné poskytování finančního plánování.

2. Souhlas a rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů:

a. z povahy našeho (i potenciálního) vztahu s Vámi vyplývá, že nejste povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout. Poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu však zpravidla brání poskytování finančního plánování.

b. poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;

c. není dána povinnost poskytnout správci osobních údajů osobní údaje v rozsahu – elektronická adresa a telefonní číslo – (s výjimkou produktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne),

d. není povinnost poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb nebo souhlas se zasíláním tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu, jejich poskytnutím však můžete získat některé výhody (např. výhodné nabídky v rámci produktových kampaní, finanční tipy, vzdělávání atd.);

e. zpracování Vašich osobních údajů bude po uplynutí doby, na níž jste souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto Vašeho souhlasu (při zohlednění rozsahu Vašeho event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;

f. Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty nebo budou Vámi doplněny, opraveny;

g. Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek Zákona (zpracovateli jsou zejména obchodní zástupci činní pro správce osobních údajů); Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;

h. Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;

i. máte právo přístupu ke svým osobním údajům a na základě Vaší písemné žádosti je Vám správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;

j. máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:

1. požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení,

2. požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou;

k. máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.

3. Účely, ke kterým Vaše osobní údaje zpracováváme:
  • účely poskytování finančního plánování a finančního vzdělávání
  • účely plnění zákonných povinností společnosti vyplývajících ze zvláštních předpisů (zejm. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); jedná se o poskytování součinnosti orgánům stanoveným zákonem,
  • účely vnitřní potřeby; zejména ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů,
  • obchodní a marketingové účely, zejména nabízení obchodů a služeb vč. zasílání obchodních sdělení podle zvl. zákona, informování o nových produktech a službách a poskytování finančního plánování, mají-li klienti o takové služby zájem, resp. neprojeví-li svůj nesouhlas.
4. Zdroje, ze kterých jsou osobní údaje získávány:

Přímo od Vás – klientů při jednáních a vzájemné komunikaci.

5. Doba uchování Vašich osobních údajů

Vzhledem k účelu (poskytování celoživotního finančního plánování) je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta po dobu třiceti let od jejich poskytnutí. Klient může kdykoliv požádat společnost o okamžité odstranění svých osobních údajů a společnost je povinna do pěti pracovních dnů veškeré údaje ze své evidence odstranit. Pokud dojde k úspěšnému zprostředkování finančního produktu ze strany společnosti, je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje související s tímto produktem po celou dobu existence pohledávek z uzavřené smlouvy a dále po dobu 3 let od zániku poslední z pohledávek z takové smlouvy.

6. Subjekty, kterým můžeme Vaše osobní údaje poskytnout:

Bez Vašeho souhlasu neposkytneme Vaše údaje žádnému dalšímu subjektu, kromě pracovníků naší firmy. Výjimkou je poskytnutí Vašich údajů, ke kterému bychom byli povinni ze zákona.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.

Nauč se investovat

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
Balíček Nauč se investovat Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš balíček Nauč se investovat. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.