Svěřenský fond na 7 způsobů

autor: | 23. března 2018

Koncem loňského roku jsem s jedním z našich klientů začal připravovat založení jeho svěřenského fondu. Teď se blížíme do finále a fond je před založením. Bylo pro mě příjemným překvapením, že klient využil i možnosti, která se mu otevřela a stal se členem komory svěřenských správců, aby svůj fond dokázal efektivně spravovat. Včera jsme se spolu potkali na jednom pódiu na konferenci pro Komoru svěřenských poradců a správců – já z pozice poradce a on zakladatele. Využil jsem své přípravy na konferenci a z části svých poznámek jsem připravil tento článek.

Svěřenský fond se od roku 2014 stal standardním nástrojem pro správu majetku v ČR a po prvních porodních bolestech nového zákona se postupně stává i součástí portfolií některých našich klientů. Možnosti využití svěřenských fondů si probereme detailněji v tomto článku. Vybral jsem 7 nejčastějších případů, pro které se svěřenský fond u nás nebo ve světě používá.

1. Ochrana Majetku

Jedním ze základních účelů svěřenského fondu je (a v minulosti vždy byla) ochrana majetku jeho zakladatele.

Občanský zákoník definuje svěřenský fond jako:
„Soubor majetku bez právní subjektivity, vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta.“

Pokud tedy do svěřenského fondu vložíte například Váš rodinný dům, tak přestáváte být majiteli tohoto domu a ten se stává majetkem spravovaným svěřenským fondem a jeho správcem. V katastru nemovitostí dojde ke změně vlastníka a jako nový majitel se objeví u RD svěřenský správce s poznámkou, že nemovitost vlastní ve prospěch konkrétního svěřenského fondu.

Příklady využití svěřenského fondu pro ochranu majetku:

 1. Díky tomu, je svěřenský fond účinným nástrojem jako ochrana před exekucí vedenou vůči zakladateli. Pokud by proti zakladateli svěřenského fondu byla vedena exekuce, tak se již nemůže vztáhnout na jakýkoliv majetek, který je součástí svěřenského fondu. 
 2. Pokud podnikáte tak v ČR standardně ručíte celým svým majetkem. Abyste snížili riziko s podnikáním spojené, můžete svůj osobní majetek vyčlenit do SF po dobu podnikání a minimalizovat tak rizika s neúspěchem v podnikání spojená.
 3. Pokud firma  chce využít úvěr, banka často požaduje po majiteli firmy, aby podepsal osobní směnku, kterou převezme za úvěr firmy osobní ručení. Pokud podnikatel svůj osobní majetek před tím vyvede do SF tak tím rizika pro svůj osobní majetek minimalizuje.

Poznámka: Svěřenský fond nesmí vzniknout účelově jako nástroj pro poškození věřitelů. Tzn. pokud například víte, že na Vás exekuce brzy spadne a rychle vyvedete majetek do svěřenského fondu, tak toto jednání soud následně velmi rychle rozpozná a převod zruší. Rozhodnutí o vyvedení majetku do svěřenského fondu musí tedy přijít jako preventivní opatření v době, kdy Vám žádná exekuce nehrozí.

2. Úschova majetku

Svěřenský fond je v zahraničí často využívám i za účelem úschovy majetku. Můžeme si takové využití představit jako alternativu k advokátní úschově peněz při nákupu nemovitosti. Kupní cena za nemovitost je kupujícím složena nejprve do úschovy k advokátovi a teprve po převodu nemovitosti na nového vlastníka advokát vyplatí peníze prodávajícímu. Oba ale mají po celou dobu prodeje jistotu, že peníze jsou složené a tím je transakce pokryta.

Příklady využití svěřenského fondu pro úschovu majetku:

 1. Při developerské výstavbě je možné využít svěřenský fond pro její financování. Investor stavby složí celou hotovost potřebnou pro výstavbu do účelově zřízeného svěřenského fondu. Tento fond pak následně uvolňuje prostředky podle fáze prostavěnosti celého projektu. Díky tomuto řešení má investor i stavebník jistotu, že slíbené finanční prostředky jsou k dispozici a že jsou v průběhu stavby uvolňovány postupně podle toho, kolik už je prostavěno. Tento způsob financování chrání investora i stavebníka.
 2. Při přepravě exklusivního zboží – v hodnotě přepravovaného zboží se vyčlení majetek do svěřenského fondu jako záruka a ten se uvolní zpět poté, co je zboží doručeno na místo. Pokud by se zboží po cestě znehodnotilo nebo ztratilo, tak majitel dostane celou a nebo část záruky ze svěřenského fondu. Výhodnou je, že ve svěřenském fondu jako záruka mohou být nejen finanční prostředky, ale i nemovitosti, umění nebo třeba zlaté cihly

3. Transfer majetku

V případě úmrtí zákon jasně stanoví dědickou posloupnost a určuje kategorie neopomenutelných dědiců. V některých situacích, tak není možné řešit dědictví standardním postupem nebo závětí. Pokud například rodič chce z dědictví vynechat některé z dětí, je svěřenský fond jednou z mála možností, která mu to může umožnit.

Tím, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu již není jeho majetkem,  o jeho následném rozdělení již nerozhoduje občanský zákoník a notář, ale rozhoduje o něm pouze statut svěřenského fondu a ten si může jeho zakladatel nadefinovat již zcela podle svých představ.

Příklady využití svěřenského fondu pro transfer majetku:

 1. Alernativa k dědickému řízení.
  Sám si stanovím, za jakých podmínek a komu bude můj majetek rozdělen. Častým příkladem je situace, kdy je zakladatel rozvedený a s dětmi z prvního manželství nemá po rozvodu dobré vztahy a nechce, aby po něm dědily. Naopak chce, aby po něm dědily děti z manželství nového. Statut svěřenského fondu může jednoduše jako beneficienty určit pouze děti z druhého manželství a děti z prvního manželství tak na tento majetek nemají žádný nárok. 
 2. Možnost zachovat majetek ve svém celku bez jeho rozdrobení.
  Například u firem nebo u sbírek může být žádoucí, aby se majetek nerozdělil mezi větší množství dědiců, protože pokud je zachován jako celek,  přináší větší benefity.  Ve statutu fondu je možné definovat, že majetek zůstane v celku a starat se o něj bude správce svěřenského fondu s tím, že bude určeným beneficientům (například dětem) vyplácet z tohoto majetku pravidelnou rentu. 

4. Správa majetku

Svěřenský fond také přináší zakladateli možnost , najmout si pro správu majetku ve fondu profesionálního svěřenského správce, který pak po něm převezme péči o tento majetek a zakladatel se může věnovat jiným aktivitám. Správu majetku, ale také může i nadále vykonávat sám zakladatel, pokud si to tak přeje.

Příklady využití svěřenského fondu pro správu majetku:

 1. Výhoda zachování celistvosti majetku a tím i možné úspory z objemu majetku.
  Jednoduše pokud máte nemovitosti v hodnotě desítek miliónů korun a v dědickém řízení se rozdělí mezi 5 dědiců, pak jejich následná správa bude určitě nákladnější a méně profesionální než v případě, že by tyto nemovitosti zůstaly pohromadě v rámci svěřenského fondu a spravovaly se jako jeden investiční celek. 
 2. Zakladatel svěřenského fondu také už nemusí mít chuť nebo sílu nadále spravovat sám svůj majetek a svěřenský fond a správce může být vhodnou možností, jak správu delegovat.
  Typickou situací může být vyšší věk zakladatele, který mu již neumožňuje věnovat se správě tak, jak by to daný majetek vyžadoval. Nebo může mít zakladatel motivaci odjet na delší dobu do zahraničí a nebude mít možnost se správě majetku dostatečně věnovat. 
 3. V rámci dědického řízení může získat zakladatel například nemovitosti v jiné zemi než kde nyní žije. Svěřenský fond a jeho správce tak může nabídnout možnou alternativu pro servis a správu takového majetku.

5. Využití majetku

Pokud člověk, který zemřel, neměl v žádné z dědických tříd vhodné dědice a nezanechal po sobě závěť, majetek propadne státu. Jen za poslední 4 roky bylo takto  zestátněno více než 1,5 miliardy Kč, to již nejsou zanedbatelné prostředky. Svěřenský fond může být vhodnou variantou pro lidi, kteří nemají dědice, jak dát svému majetku vyšší účel – například charitativní.

Příklady využití svěřenského fondu pro ochranu majetku:

 1. Smrtí zakladatele může vzniknout svěřenský fond,v jehož rámci bude majetek využit pro dobročinné účely, tak jak zakladatel ještě za života určil ve statutu fondu. Může být například definováno, že svěřenský fond bude finančně podporovat dění v nějaké obci, podporovat mladé umělce nebo třeba oblíbený psí útulek.

6. Uschování majetku

Ve světě jsou známé svěřenské fondy s historií přesahující několik staletí. Takovým fondem může být například Nobelova nadace, která již přes 100 let vyplácí Nobelovy ceny míru. Každá Nobelova cena je spojena s významnou finanční podporou vyplacenou oceněnému. Vše se tak děje jen díky tomu, že Alfred Nobel na konci 19. století vložil svůj majetek do tohoto fondu a definoval jasný účel, na co má být majetek využit. Účel takového fondu samozřejmě nemusí být jen dobročinný, jako to má Nobelova nadace, ale může například přinášet pravidelnou výplatu renty dětem, vnoučatům … zakladatele.

Příklady využití svěřenského fondu pro uschování majetku:

 1. Zachování celistvosti majetku pro budoucí generace po „neomezeně“ dlouhou dobu.
  Svěřenský fond skutečně není limitovaný dobou trvání a může tak přetrvat po mnoho generací. Pokud velký majetek rozdělíte mezi své 3 děti, pak ikdyž oni majetek neutratí a jednou ho předají svým dětem, tak pokud každý bude mít 3 další děti, bude následných dědiců Vašeho majetku v 2.generaci už 9. A s pravděpodobností přesahující 90% lze říci, že do 3. generace se již z Vašeho majetku nedostane prakticky nic. Svěřenský fond může pomoci udržet Váš majetek celistvý a umožní jeho efektivní správu a čerpání, aby i 3. generace z něj mohla čerpat benefity. 

7. Anonimizace majetku

Majetek ve svěřenském fondu již ztrácí vazbu na Vás jako jeho zakladatele. Není možné ve veřejných listinách dohledat, kdo je zakladatelem nebo beneficientem svěřenského fondu. Díky tomu, tak můžete získat výhodu anonymního vlastnictví například nemovitostí nebo firem. Jedinou osobou, která je v souvislosti se svěřenským fondem veřejně známá, je jeho správce.

 1. Možnost skrýt identitu vlastníka konkrétního majetku.
  Bohatí rodiče často schovávají svůj majetek proto, aby negativně neovlivňovali vývoj svých dětí a chránili je před negativními útoky jejich okolí.
 2. Řada zakladatelů žijících na malém městě například nechce, aby bylo veřejně známo, kolik nemovitostí v daném městě vlastní a využívají svěřenský fond jako možnost, jak svou identitu vlastníka skrýt.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

Co s dědictvím, když je dědic neznámý?

Při řešení vlastnických otázek nejen kolem nemovitostí občas vstoupí do „hry“ tzv. neznámý dědic. Nejčastěji se to týká rodin, jejichž příbuzní emigrovali nebo z jiných důvodů odešli do zahraničí a již nejsou s nikým z rodiny v kontaktu. Pojďme se tedy podívat, jak v takovém případě probíhá dědické řízení.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

3 smrtelné chyby při předávání majetku

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se...

Přečtěte si také …

Investice

Kde jsou Vaše peníze v bezpečí?

Loď v přístavu je v bezpečí. To ale není to, proč jsou lodě stavěné...Admirál Grace Hopper S penězi je to úplně stejné. Mnoho lidí má pocit, že...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.